Upis na studij

Uvjeti za upis na prvu godinu studija

Konkurs i plan upisa u prvu godinu prvog ciklusa studija 2017./2018.

Natječaj za upis u ak. god. 2017./2018.

Prijavnica-molba za upis u  prvu godinu studija u akad. god. 2017./2018.

 

Na temelju članaka 67. i 69. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu,
uz suglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
za produljenje drugog upisnog roka do 15. rujna 2017.
 
Fakultet objavljuje:
 
NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U DRUGOM UPISNOM ROKU
U PRVU GODINU INTEGRIRANOG (I.+II. CIKLUS) STUDIJA
NA KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU U SARAJEVU
ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018.
 
Studij teologije nudi odgovore na egzistencijalna i teološka pitanja, omogućuje znanstveno-teološko usavršavanje za daljnji znanstveni angažman kako u društvu tako i u djelovanju Crkve. Naš Fakultet je najstarija organizirana visokoškolska institucija u Bosni i Hercegovini, koja od 1890. obrazuje svećeničke kandidate, a od 1990. i laike koji žele steći teološku izobrazbu. Fakultet je visokoškolska ustanova, koja organizira i izvodi sveučilišni diplomski studij. Završetkom integriranog filozofsko-teološkog studija, koji traje pet godina (300 ECTS), postiže se akademski stupanj magistra teologije.
 
 
I.
OPĆE ODREDBE
1. Za studij na KBF-u, mogu se prijaviti kandidati katolici koji su završili isključivo četverogodišnju srednju školu.
2. Svi prijavljeni kandidati trebaju obaviti razgovor s Povjerenstvom za razredbene ispite.
3. Mladići koji žele postati svećenici molbu, prijavu na Natječaj i druge dokumente šalju preko župnika vlastitom (nad)biskupskom ordinarijatu.
 
 
II.
PRIJAVE I TERMINI
Pristupnik prijavu na Natječaj za upis predaje osobno u Tajništvo KBF-a, ili šalje na adresu: Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu, Josipa Stadlera 5, 71 000 Sarajevo, s naznakom „Za natječaj“.
 
Uz prijavu treba priložiti:
  1. 1. Molbu za upis
  2. 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
  3. 3. Uvjerenje o državljanstvu,
  4. 4. Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti),
  5. 5. Originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,
  6. 6. Pisanu preporuku župnika (za laike),
  7. 7. Krsni list,
  8. 8. Dvije fotografije (6 cm x 4cm).

 
Prijave na Natječaj za upis mogu se podnijeti do 15. rujna 2017.
 
Upis primljenih studenata obavit će se u razdoblju od 18. do 22. rujna 2017.
Studenti koji će ostvariti pravo na upis u prvu godinu studija, osim već predanih dokumenata, podnose:
- upisni, semestralni list i ŠV-obrazac,
- indeks i
- podatke o zdravstvenom stanju – liječničko uvjerenje.
 
 
Za sve pojedinosti u svezi s upisom i studijem na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu možete se obratiti na e-mail: tajnistvo@kbf.unsa.ba ili na broj telefona 033/533-516.
 
 
Sarajevo, 31. kolovoza 2017.

 

 

online casino slots